6/02/2014

TOKYO FASHION EDGE NO. 03 「DRESS-UP DOLLS」


TOKYO FASHION EDGE 
 
NO. 03  2014

 
 人形でした。

HAIR: Shinji Nozue (NiL)
Shigenari Kimura (Legare)
Seima Hayashi (femme)
Mami Shimizu (femme)
PHOTO: Junpei Kato
STYLING: Hiromi Takeuchi
MAKE: Shihomi Nishio
MODEL: Carmen (Wizard) Viviane Sheep (Friday)

 
遠藤さん、
みんなさん、
有り難うございました!!!!!!