4/08/2017

COTA i CARE


COTA i CARE

 


PHOTO: SHITOMICHI
HAIR: TAKESHI
MAKEUP: MAKIKO ENDO
STYLING: MORIYAMA YUKA
MODEL: VIVIANE SHEEP